Podhalański Bank Spółdzielczy
w Zakopanem

Rok założenia 1882

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

INFORMACJA O OBOWIĄZKOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Bankowy Fundusz Gwarancyjny logo
 • GWARANCJA DEPOZYTÓW

  Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem uprzejmie informuje, że jest uczestnikiem obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Bank informuje ponadto, że następujące środki są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z siedzibą w Warszawie:
  a) środki pieniężne zgromadzone w Banku przez deponentów na ich rachunkach bankowych,                                                                                                                                   

  b) należności deponentów wynikające z przyjmowania wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu, z prowadzenia rachunku tych wkładów, z prowadzenia innych rachunków bankowych lub  z przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych,

  c) kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu posiadacza rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów – w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku a także kwoty objęte dyspozycją wkładem na wypadek śmierci, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji,

  Gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie podlegają jednak:

  – środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,
  – środki deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat,      a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro – jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną,
  – pieniądz elektroniczny ani środki pieniężne otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny.
  Z zastrzeżeniem opisanych dalej wyjątków, środki gwarantowane objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania w 100% do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro od dnia ich wniesienia na rachunek  w Banku, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji. Powyższa kwota określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach deponent posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności od Banku. Kwota ta dotyczy łącznie środków pieniężnych zdeponowanych     w Banku i wierzytelności wobec Banku. Do obliczenia równowartości euro w złotych stosuje się kurs średni     z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

  Wymienione poniżej środki (zgromadzone na rachunkach opisanych pod lit. a powyżej lub stanowiące należności opisane pod lit. b powyżej) są objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia ich wpływu na rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy równowartością w złotych 200 000 euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta objętych gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, nie wyższą jednak niż równowartość w złotych 100 000 euro. Ta szczególna gwarancja dotyczy deponenta będącego osobą fizyczną i obejmuje środki i należności pochodzące z:
  1)odpłatnego zbycia:
  a) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, jej części lub udziału w takiej nieruchomości,
  b) prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub udziału w takim prawie,
  c) samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem,
  d) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie
  – jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
  2) wykonania na jego rzecz umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
  3) nabycia przez niego spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania zachowku,
  4) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,
  5) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  6) wypłaty odprawy pieniężnej,
  7) wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej.
  Ponadto,  środki (zgromadzone na rachunkach opisanych pod lit. a powyżej lub stanowiące należności opisane pod lit. b powyżej) pochodzące z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy Kodeks postępowania karnego, są objęte ochroną gwarancyjną w całości, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu tych środków na rachunek lub powstania tych należności.

  Deponentami, których środki pieniężne zgromadzone w Banku obejmuje gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, szkolne kasy oszczędnościowe oraz pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe. W przypadku rachunków wspólnych deponentem jest każdy z posiadaczy rachunku w granicach określonych w umowie rachunku, a jeżeli umowa nie zawiera stosownych postanowień, to w częściach równych. W przypadku prowadzenia przez Bank rachunku dla spółki cywilnej, jawnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej deponentem jest ta spółka.

  Gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie podlegają jednak depozyty następujących podmiotów:
  a) Skarb Państwa,
  b) Narodowy Bank Polski,
  c) banki krajowe, banki zagraniczne, oraz instytucje kredytowe w rozumieniu Prawa bankowego,
  d) kasy, Kasa Krajowa w rozumieniu Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
  e) Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
  f) instytucje finansowe,
  g) firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013 i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia,
  h) osoby i podmioty, które nie zostały zidentyfikowane przez Bank (z wyjątkiem sytuacji, gdy środki pieniężne lub należności zostały ujęte na liście wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym, a także w przypadku gdy wierzytelności z tytułu środków pieniężnych lub należności zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu), przy czym osoby / podmioty zidentyfikowane to osoby / podmioty, w odniesieniu do których Bank dokonał ustalenia:
  – w przypadku osób fizycznych – imienia, nazwiska oraz numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo imienia, nazwiska oraz daty urodzenia i cech dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, albo imienia, nazwiska oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, a gdy identyfikacja była dokonywana przed dniem 23 czerwca 2001 r. – imienia, nazwiska oraz numeru PESEL albo imienia, nazwiska oraz daty urodzenia i cech dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  – w przypadku osób prawnych – nazwy (firmy), formy organizacyjnej, siedziby, adresu i numeru z właściwego rejestru:
  – w przypadku jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność prawną, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych – nazwy, formy organizacyjnej, siedziby, adresu i numeru z właściwego rejestru, o ile dotyczy.
  i) krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
  j) fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
  k) otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  l) jednostki samorządu terytorialnego,
  m) organa władz publicznych państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

  Ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie podlegają także depozyty w przypadku gdy:

  a)   w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność bankowa, Bank wystawia dokument imienny potwierdzający jego zobowiązanie pieniężne,
  b)   w związku z usługami świadczonymi przez Bank, w szczególności polegającymi na pośredniczeniu w zawieraniu umów, powstają lub mogą powstać jakiekolwiek wierzytelności osoby korzystającej oraz zainteresowanej korzystaniem  z usług Banku wobec innego podmiotu, który nie jest objęty systemem gwarantowania.

  Jeżeli środki zdeponowane na rachunku zostaną uznane w całości albo w części prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (dotyczącego finansowania terroryzmu lub tzw. „prania pieniędzy”) albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość, przy obliczaniu świadczenia z tytułu środków gwarantowanych nie uwzględnia się środków zdeponowanych na rachunku lub odpowiedniej ich części. Środki te nie są objęte ochroną gwarancyjną w części, co do której orzeczono przepadek.

  Spełnieniem warunku gwarancji w odniesieniu do Banku byłoby wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności Banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie zostałby on ustanowiony wcześniej oraz wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości albo wystąpienie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Banku, jeśli Bank znajdowałby się w restrukturyzacji i spełnione zostałyby przesłanki opisane w art. 158 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. W przypadku spełnienia się warunku gwarancji wypłat środków gwarantowanych dokonywałby zarząd, zarząd komisaryczny, likwidator, administrator, pełnomocnik ustanowiony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, syndyk lub podmiot, z którym Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawarłby umowę o dokonanie wypłat.

  Bank informuje ponadto, że roszczenia z tytułu gwarancji depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

  Więcej informacji na www.bfg.pl

Bank Spółdzielczy Zakopane bankowa aplikacja mobilna

POBIERZ NASZĄ APLKACJĘ

mPBS Zakopane

mPBS Zakopane to aplikacja dla klientów Podhalańskiego Banku Spółdzielczego w Zakopanem, umożliwiająca w bezpieczny i wygodny sposób wykonywanie transakcji, autoryzowanie operacji wykonywanych w serwisie bankowości elektronicznej, a także pozwalająca na podgląd historii operacji, informacji o produktach, blokadach, saldach i szczegółach operacji.