INFORMACJA DLA KREDYTOBIORCÓW O RYZYKU ZWIĄZANYM ZE WZROSTEM STÓP PROCENTOWYCH

work

INFORMACJA DLA KREDYTOBIORCÓW O RYZYKU ZWIĄZANYM ZE WZROSTEM STÓP PROCENTOWYCH

WYJAŚNIENIE

Kredytobiorca zaciągający kredyt narażony jest na ponoszenie określonych ryzyk, a w szczególności na ryzyko wzrostu stopy procentowej. Oprocentowanie kredytów (stopa procentowa) jest zależne od ceny pieniądza na rynku, czyli od sytuacji gospodarczej kraju, która przenosi się na ustalane przez Narodowy Bank Polski stopy procentowe.

Miesięczna rata kredytu składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej odsetkowa część raty kredytu może ulegać zmianom w zależności od aktualnej wysokości stopy procentowej.

Stosowane w banku oprocentowanie zmienne oparte jest o aktualne stopy rynkowe, a w szczególności o stawkę referencyjną WIBOR. WIBOR jest to średnia stopa procentowa, po jakiej banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w PLN na ustalony okres; obliczana jest każdego dnia o godz. 11:00 (przez administratora stawek WIBOR i WIBID- GPW Benchmark SA), i publikowana po 12 godzinach na stronie gpwbenchmark.pl..

PODSUMOWANIE

Wzrost stopy procentowej powoduje zmiany wysokości raty kredytu. Z tego względu, przy podejmowaniu decyzji, szczególnie dotyczących wieloletniego kredytu hipotecznego, kredytobiorca powinien brać pod uwagę długoterminowy trend na rynku, a nie tylko krótkotrwałe wahania stopy procentowej. Przed zawarciem umowy Bank informuje Klientów o kosztach i ryzykach związanych z kredytem.