Podhalański Bank Spółdzielczy
w Zakopanem

Rok założenia 1882

Klienci biznesowi

Rachunki

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla firm: osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Służy do gromadzenia środków pieniężnych w walucie krajowej i dokonywania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.

Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku: dokument tożsamości, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oraz dokumenty potwierdzające nadanie numeru NIP i REGON (w przypadku spółek wymagana jest umowa spółki). Otwarcie rachunku następuje po podpisaniu umowy i złożeniu wzorów podpisów i wzoru używanej pieczęci.

Rachunek VAT - Mechanizm Podzielonej Płatności

Szanowni Państwo

Z dniem 01 lipca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Ustawa ta nałożyła na banki m.in. obowiązek zakładania każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT. Dla każdego Klienta posiadającego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN otwierany jest jeden rachunek VAT, niezależnie od tego czy Klient jest płatnikiem podatku VAT.

Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Numer NRB utworzonego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku.

Klienci, którzy będą zainteresowani otwarciem kolejnego rachunku VAT, zobowiązani będą do złożenia w placówce Banku dyspozycji otwarcia rachunku VAT. Na tej podstawie Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem otworzy i powiąże rachunki VAT z rachunkami rozliczeniowymi.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z Split Payment można znaleźć na stronie internetowej www.bszakopane.pl oraz w placówkach Banku.

Mechanizm Podzielonej Płatności – Informacje o Rachunku VAT

Od dna 1 lipca 2018 r. obowiązuje Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Co to oznacza?

–        Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem ma obowiązek zakładania każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego – tzw. Rachunku VAT;

–        Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem automatycznie otwiera jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta zakładającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT;

–        UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.

–        Od 01 lipca 2018 r. Klienci Podhalańskiego Banku Spółdzielczego w Zakopanem mogą wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:

•               sposobem tradycyjnym,

•               wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT;

Rachunek VAT w Podhalańskim Banku Spółdzielczym wZakopanem.

–               otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych;

–               bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym;

–               bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku;

–               prowadzony w walucie PLN;

–               wszystkie dokonywane operacje są potwierdzane wyciągami bankowymi. Wyciągi sporządzane są z częstotliwością wskazaną przez Klienta w sposób i na zasadach uzgodnionych z Bankiem, analogicznie jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych;

–               informacja o numerze NRB dostępne są w systemie bankowości elektronicznej lub w placówkach Banku;

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

–               przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:

•               numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,

•               numeru NIP kontrahenta,

•               kwoty brutto faktury,

•               kwoty VAT,

–               realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT);

–               bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym;

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

–               przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta;

–               przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku;

–               zapłata VAT do urzędu skarbowego;

–               wypłataśrodków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Mechanizm Podzielonej Płatności – Pytania i Odpowiedzi:

Dział 1. RACHUNEK VAT

1.        Gdzie Klient może znaleźć tekst Ustawy wprowadzającej rachunek VAT i Mechanizm Podzielonej Płatności?

Tekst ustawy dostępny jest na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (w zakładce ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych) tj. www.sejm.gov.pl.

2.        Klient otworzył rachunek rozliczeniowy w Banku przed 01 lipca 2018 r. tj. przed wejściem w życie Ustawy. Czy Bank dla tego rachunku rozliczeniowego otworzy rachunek VAT?

Tak. Bank zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Ustawa), miał obowiązek otworzyć rachunek VAT dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek/rachunki rozliczeniowe w PLN.

3.        Czy Klient musi złożyć do Banku wniosek o otwarcie rachunku VAT?

Nie. Bank zgodnie z ustawą otwiera automatycznie jeden rachunek VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych Klienta prowadzonych w PLN. Natomiast, gdy Klient chce posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT musi w Banku złożyć stosowny wniosek o otwarcie kolejnego rachunku VAT.

4.        Jaką opłatę pobiera Bank z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT?

Za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT, Bank nie pobiera żadnych opłat.

5.        Czy Bank otwiera Rachunek VAT dla Klienta- przedsiębiorcy, który nie jest „VAT-owcem”?

Tak. Ustawa jednoznacznie wskazuje, że do każdego rachunku rozliczeniowego prowadzonego w PLN dla Klienta – przedsiębiorcy, Bank musi otworzyć i prowadzić rachunek VAT, nawet jeżeli nie rozlicza VAT-u.

6.        Czy Bank na wniosek Klienta może zamknąć rachunek VAT?

Rachunek VAT jest zamykany wraz z zamknięciem ostatniego rachunku rozliczeniowego w PLN dla Klienta. Warunkiem zamknięcia rachunku rozliczeniowego jest saldo 0 PLN na rachunku VAT. Jeśli saldo jest dodatnie, wtedy Klient musi złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym o zwolnienie środków z rachunku VAT.

Jeżeli Klient posiada w Banku kilka rachunków VAT, na wniosek Klienta, Bank zamknie dany rachunek VAT, przyporządkowując rachunek rozliczeniowy, do którego był przyporządkowany zamykany rachunek VAT do innego rachunku VAT.

7.        Czy Klient ma swobodny dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT?

Nie. Aby uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT, klient będzie musiał się zgłosić do urzędu skarbowego i uzyskać zgodę na ich przeksięgowanie na rachunek bieżący. Urząd ma na decyzję 60 dni. Po jej otrzymaniu, bank powinien niezwłocznie zastosować się do wniosku Klienta.

Dział 2. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

1.        Jaka jest różnica między „Mechanizmem Podzielonej Płatności” a „Split Payment”?

Nie ma różnicy. To dwie nazwy dla tego mechanizmu płatności. Nazwa „Split Payment” często stosowana jest w mediach i zapożyczona jest z języka angielskiego (tłumaczenie: Split Payment = Podział płatności). Natomiast nazwa „Mechanizmem Podzielonej Płatności” została wykorzystana w Ustawie.

2.        Czy stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności jest obowiązkowe od 01 lipca 2018 r.?

Nie. Stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności jest dobrowolne. Decyzja o rodzaju płatności należy do płatnika faktury. Dla przelewów przychodzących system ten będzie jednak obowiązkowy. Oznacza to, że nawet jeśli Klient nie będzie planować aktywnego korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności, to kontrahent Klienta może taki przelew zlecić na jego rzecz, a Bank przeksięguje kwotę VAT na rachunek VAT Klienta.

3.        Czy Klient, żeby dokonać zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności musi zlecić dwa przelewy (odrębnie w kwotach netto i VAT)?

Nie. Klient będzie wykonywał jeden przelew (w nowej formatce) na zwykły rachunek rozliczeniowy odbiorcy- wskazany na fakturze, tak jak w chwili obecnej.

4.        Co Klient musi zrobić, żeby zrealizować płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności?

Decydując się na dokonanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności, Klient musi wybrać nowy rodzaj przelewu oraz wskazać następujące dane (rozszerzone w stosunku do danych stosowanych w dotychczasowych płatnościach) tj.: kwotę brutto płatności, kwotę VAT, nr NIP wystawcy faktury oraz numer faktury VAT związanej z płatnością – dodatkowo Klient ma możliwość umieszczenia dodatkowego dowolnego opisu płatności.

5.        Czy Klient może zrealizować przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności nie mając wystarczających środków na pokrycie kwoty VAT na rachunku VAT?

Tak. W takim przypadku brakująca kwota zostanie pobrana ze środków na rachunku rozliczeniowym. Przelew zostanie zrealizowany również w przypadku, gdy saldo rachunku VAT wynosić będzie 0 zł, wówczas cała kwota VAT zostanie pobrana z rachunku rozliczeniowego. Warunkiem realizacji przelewu MPP dla w/w przypadku jest posiadanie wystarczających środków na rachunku rozliczeniowym.

6.        Czy Klient w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności może zapłacić tylko kwotę netto faktury VAT?

Nie. W płatności z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności konieczne jest wskazanie kwoty VAT, która musi być większa od 0 PLN.

7.        Czy Klient za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności może zapłacić tylko kwotę VAT z faktury?

Tak. Klient, chcąc przekazać jedynie kwotę VAT, powinien w Mechanizmie Podzielonej Płatności: podać kwotę VAT równą kwocie brutto płatności. Przykład: kwota brutto otrzymanej faktury wynosi 123 PLN, kwota netto faktury wynosi 100 PLN i kwota VAT faktury wynosi 23 PLN, należy w polu „kwota płatności (brutto)” wpisać 23 PLN oraz w polu „kwota VAT” wpisać także 23 PLN. W takim wypadku w Mechanizmie Podzielonej Płatności zostanie przekazana wyłącznie kwota VAT.

8.        Czy Klient może wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w różnych bankach?

Nie. Ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Natomiast Klient może wykonać przeksięgowania środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku.

9.        Czy Klient może wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku?

TAK. Warunkiem operacji przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT Klienta w tym samym banku jest posiadanie co najmniej dwóch rachunków VAT.

10.    Czy Klient może wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności bezpośrednio z rachunku VAT?

Nie. Przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności realizowany jest zawsze za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego Klienta.

11.    W jakich przypadkach nastąpić może obciążenie rachunku VAT?

Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy obciążeń rachunku VAT to m.in.:

–               zapłata za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności,

–               zapłata podatku VAT do Urzędu Skarbowego,

–               realizacja decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeksięgowaniu środków na rachunek rozliczeniowy Klienta,

–               zwrot przelewu (błędnie otrzymanego w Mechanizmie Podzielonej Płatności),

–               przeksięgowanie środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,

–               realizacja zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego.

12.    W jakich przypadkach nastąpić może uznanie rachunku VAT?

Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy uznań rachunku VAT to m.in.:

–               zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności w części dotyczącej kwoty VAT,

–               przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,

–               uznania z tytułu decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego,

–               zwrotu środków z tytułu błędnie zleconej płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności.

Dział 3. PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA KLIENTA

1.        Klient otrzymuje od swoich kontrahentów „faktury pro-forma”. Czy na podstawie takiej faktury będzie można dokonać płatności stosując Mechanizm Podzielonej Płatności?

Nie, ponieważ płatności w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności można dokonać tylko w sytuacji posiadania faktury w rozumieniu ustawy o VAT.

2.        Czy Klient wystawiając fakturę musi wskazywać dwa rachunki bankowe: jeden rozliczeniowy i drugi VAT?

Nie. W fakturze powinien być wskazywany jedynie rachunek rozliczeniowy.

3.        Czy Klient może zapłacić zaliczkę w Mechanizmie Podzielonej Płatności?

Nie, w sytuacji kiedy najpierw dojdzie do zapłaty, a dopiero potem do wystawienia zaliczkowej faktury VAT. Dla realizacji płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności niezbędna jest faktura VAT.

Tak, w sytuacji, kiedy przed płatnością została wystawiona zaliczkowa faktura VAT.

4.        Czy Klient może wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności z tytułu częściowej zapłaty za fakturę?

TAK.

5.        Czy przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie można skierować do rozliczenia w SORBNET?

TAK.

Bank Spółdzielczy Zakopane bankowa aplikacja mobilna

POBIERZ NASZĄ APLKACJĘ

mPBS Zakopane

mPBS Zakopane to aplikacja dla klientów Podhalańskiego Banku Spółdzielczego w Zakopanem, umożliwiająca w bezpieczny i wygodny sposób wykonywanie transakcji, autoryzowanie operacji wykonywanych w serwisie bankowości elektronicznej, a także pozwalająca na podgląd historii operacji, informacji o produktach, blokadach, saldach i szczegółach operacji.